– Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit. Der har både barnehagelederne og vi som kommune et ansvar, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen.

Macaque in the trees
Inga Marte Thorkildsen
Byråd for kunnskap og utdanning i Oslo

Byråd Inga Marte Thorkildsen har ved en rekke anledninger uttrykt et brennende engasjement for å sikre alle barn og unge en trygg oppvekst. Skal dette bli en realitet, må det gjøres en innsats på alle nivåer, mener hun, og det må begynne med barnesynet og verdigrunnlaget man jobber ut fra.

– Relasjoner, tillit og lagbygging er noen av stikkordene for det verdigrunnlaget jeg mener det er riktig å bygge på. Barndommens egenverdi er et annet stikkord. Og her har vi politikere en vei å gå. Vi må rett og slett drive kompetanseheving på oss selv, samtidig som vi sørger for at de som jobber med barn, i alle ledd, får den kompetansen og den støtten de trenger, sier Thorkildsen.

Har vi spurt barna?
Byråden er blant annet opptatt av at voksne skal snakke med barna om hvordan de har det og vil ha det, enten den voksne jobber i barnehage, skole, kommunal administrasjon eller på politisk nivå.

– "Har vi spurt barna?" er et spørsmål jeg prøver å stille i alle saker som angår barn. Vi må være på lag med barnet, og må sørge for at vi snakker med dem og ikke bare til dem eller om dem dersom vi skal kvalitetssikre arbeidet vi gjør.

–Jeg ønsker meg en sterk fagdialog, og jeg ser gjerne at det stilles flere spørsmålstegn – for eksempel rundt programmer og hjelpemidler som blir tilbudt og tatt i bruk.

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, og barnehagene skal samarbeide med barna og familiene i alle forhold som berører dem. Barna og familiene skal føle at de eier sin egen situasjon og er aktive deltakere i sitt eget liv. Vi skal ikke være "laget rundt barnet", som det ofte sies, men "laget til barnet", sier Thorkildsen.
– Dette handler i stor grad om barnesynet vårt. I en tid der mange er svært opptatt av at barnehagen først og fremst skal forberede barnet til skolen og at strukturerte opplegg er løsningen på det meste, og logistikken gjerne blir viktigere enn pedagogikken, så er det viktig at bevisstheten rundt grunnlaget vi arbeider ut fra er høy.

Lederansvar og tillit
– Mange av de som jobber direkte med barna i barnehagene opplever en krevende arbeidssituasjon, det har blant annet diskusjonen om bemanningsnorm vist. Hva tenker du er ledernes viktigste oppgaver i så måte – med tanke på barnesyn, bevissthet og målet og trygge barn?

– Sterkt influert av New Public Managment, som vi er i vår tid, har det blant annet vært mye fokus på kontroll og kartlegging – også i barnehagene. I en slik tid tror jeg det er viktig at vi har ledere som er tett på, som har en høy faglig bevissthet og integritet, og som kan veilede på en god måte. Men da må også vi som kommune ha tillit til de som jobber der ute, og gi dem et profesjonelt handlingsrom.
Jeg ønsker meg en sterk fagdialog, og jeg ser gjerne at det stilles flere spørsmålstegn – for eksempel rundt programmer og hjelpemidler som blir tilbudt og tatt i bruk, sier Thorkildsen.

– Slik du kjenner barnehagene i Oslo – hva vil du peke på som kan skape utrygghet hos ansatte i barnehagene?

– Forutsetningen for å kunne gi god omsorg og mulighet til å drive pedagogisk arbeid i barnehagen, er at det er nok voksne. Hvis ikke dette er på plass, kan det skape stress, utrygghet og uforutsigbarhet hos ansatte i barnehagen. Voksnes stress og manglende tilstedeværelse skaper igjen mistrivsel hos barna.
– Vennlighet, varme og forståelse og trygge relasjoner er helt avgjørende for oss mennesker. Det lønner seg å ta skikkelig ansvar for sine medarbeidere. Å bli møtt med respekt, tillit og trygghet, varme, nærhet, mestring og samarbeid er verdier som alle mennesker har nytte av.

inga

Ledernes bidrag
– Hvordan kan ledere i den enkelte barnehage bidra til å skape trygghet og tillit hos sine ansatte?

–Ledere i barnehagen har ansvar for at barnehagens medarbeidere er anerkjennende, respektfulle og sensitive i møte med barnet og dets familie, og ansvar for at alle barn skal møtes med kjærlighet og respekt. Da er det også viktig at ledere møter sine medarbeidere med respekt, tillitt og trygghet.
– Så er det jo også noen medarbeidere som selv har egne, vonde erfaringer. Dersom man skal bli trygg som voksen, må man vite hva man føler og hvorfor. Hvorfor reagerer jeg sånn og sånn, hva er det som utløser denne reaksjonen i meg nå? Med andre ord, det er profesjonelt å vite hva man føler. Dette kan være krevende, og det krever kloke ledere med kunnskap om trygge og gode relasjoner.

– Hva kan du som øverste leder for barnehagene i Oslo gjøre for at dine medarbeidere skal føle seg trygge?

–Det er viktig at engasjerte barnehagelærere og andre medarbeidere tar plass i diskusjonene i barnehagene – og at ledere gir dem plass. Det er viktig at ansatte i barnehager benytter seg av sin ytringsfrihet, at de sier fra når de opplever at politiske satsinger – eller mangel på dem, faglige trender, eller selgere av tilsynelatende «quick fix»-løsninger i virkeligheten stiller seg i veien for det barnesynet, det verdigrunnlaget og de faglige føringene barnehagene skal basere seg på, sier Thorkildsen.

Barnehagens egen kompetanse
Kompetansen hos de ansatte er det som best kjennetegner en god barnehage, mener byråden. Oslo kommune satser på kvalitet og kompetanseutvikling i barnehagene. Det er utarbeidet en egen kompetansestrategi for de ansatte i Oslo-barnehagen, og et av hovedmålene i strategien er styrking av barnehagens ledelse og det allmenpedagogiske arbeidet. Barnehagene skal være lærende organisasjoner der barnehagens egen kompetanse skal styrkes slik at Oslo kommunes medarbeidere er trygge til å håndtere flere utfordringer innenfor det ordinære barnehagetilbudet.

– Her vil jeg også framheve strategien for Barnehjernevernet 2017-2019, der vi har egne resultatmål for ledere. De skal vite at arbeidet med å bekjempe vold og overgrep er et lederansvar og ikke ildsjelarbeid, og at de skal legge til rette for kompetanseheving, samarbeid og helhetstenking. Lederne våre må også vite hvor viktige de er i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep og hvor viktig det er at de støtter sine medarbeidere.

Oslo-hjelpa
Et av målene for byråden er at barn skal få rask og riktig hjelp. Det innebærer også at de som arbeider med barn skal få rask og riktig hjelp når det trengs. Derfor har kommunen tatt initiativ til "På vei mot Oslohjelpa – tidlig innsats i barnehagen", der det skal legges til rette for at barn og deres familier skal få rask og god hjelp når de har behov for det. Den hjelpen skal de få der de er; i barnehagen.

– Mange av våre ansatte i barnehagen strever, det vet vi. Antallet små barn har økt kraftig de siste årene, og de opplever også at de har flere andre utfordringer. Da ønsker vi å få til et system er det er "én dør inn" for å få hjelp. Hjelpen skal være lett tilgjengelig, det gjelder både for foreldre og barnehageansatte, og et viktig prinsipp er at alle former for utfordringer med barn skal sees i en kontekst. Vi har lett for å havne i individualisering og diagnostisering, men barn og familier lever i en sammenheng. Vi må se hva som er rundt dem for å forstå hva det handler om, sier Inga Marte Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen er en av foredragsholderne under Lederforum 2019.

 

I media